top of page

TATAKELAKUAN KAMI UNTUK PENGAMBILAN ETIKA

BURUH DAN HAK ASASI MANUSIA

Menjaga hak asasi manusia pekerja dan memperlakukan mereka dengan maruah dan hormat.

PENGELAKAN BURUH KANAK-KANAK

Tidak dibenarkan menggaji atau menggunakan buruh kanak-kanak untuk sebarang tujuan. “Kanak-kanak” ialah orang di bawah umur untuk menamatkan pendidikan wajib, di bawah umur minimum untuk bekerja di negara ini di bawah umur 18 tahun, yang mana lebih tinggi. Kami komited untuk tidak menggalakkan penggunaan buruh kanak-kanak untuk sebarang tujuan. Kanak-kanak ialah orang di bawah umur untuk menamatkan pendidikan wajib. Pekerja hendaklah diambil hanya selepas menunjukkan bukti umur yang memenuhi undang-undang kelayakan umur tempatan.

GAJI DAN FAEDAH

Pampasan dan faedah (termasuk yang berkaitan dengan gaji minimum, waktu lebih masa dan faedah yang diwajibkan) hendaklah mematuhi semua undang-undang yang terpakai. Sebarang potongan gaji adalah mematuhi undang-undang tempatan. Asas di mana pekerja dibayar hendaklah disampaikan dengan jelas kepada mereka tepat pada masanya melalui slip gaji.

RAWATAN MANUSIA

Tidak terlibat dalam layanan yang kasar atau tidak berperikemanusiaan terhadap pekerja (cth. gangguan seksual, penderaan seksual, hukuman badan, paksaan mental atau fizikal, penderaan lisan, ugutan atau tindakan keganasan). Tindakan tatatertib hendaklah mematuhi undang-undang tempatan dan hendaklah bebas daripada potongan kewangan yang menyalahi undang-undang.

KEBEBASAN BERPERSATUAN

Menghormati hak pekerja untuk bergaul secara bebas, untuk menyertai/tidak menyertai kesatuan sekerja, untuk mendapatkan perwakilan, untuk menyertai majlis pekerja, mengikut undang-undang tempatan. Pekerja hendaklah bebas untuk berkomunikasi dengan pihak pengurusan berkenaan isu tempat kerja tanpa rasa takut akan tindakan balas, ugutan atau gangguan.

ETIKA

Untuk komited kepada standard tertinggi kelakuan perniagaan beretika dalam semua urusan perniagaan.

HADIAH DAN HIBURAN

Hadiah kepada atau daripada pembekal dan pelanggan tidak berlebihan dalam kos dan kekerapan. Rasuah atau kaedah lain untuk mendapatkan kelebihan yang tidak wajar atau tidak wajar tidak dijanjikan ditawarkan dibenarkan, diberikan atau diterima. SHR melarang sebarang hiburan atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau mengakibatkan pelanggaran undang-undang.

PENDEDAHAN MAKLUMAT, PERLINDUNGAN IDENTITI DAN PRIVASI

Pembekal dijangka melindungi maklumat sulit syarikat dengan memastikannya selamat, mengehadkan akses kepada mereka yang mempunyai keperluan untuk mengetahui untuk melakukan tugas mereka, dan mengelakkan perbincangan mengenai maklumat sulit di kawasan awam (dalam pesawat, dalam lif). Maklumat sulit termasuk harta intelek, maklumat kewangan, rancangan dan proses perniagaan, kontrak, maklumat pelanggan, rekod pekerjaan dan kakitangan, identiti pemberi maklumat dan penyiasatan berkaitan, 10 dan sebarang maklumat lain yang secara amnya dianggap sulit. Kewajipan untuk mengekalkan maklumat sulit syarikat berterusan, walaupun selepas hubungan perniagaan berakhir Begitu juga, syarikat akan menghormati dan melindungi maklumat sulit Pembekalnya.

KEPERLUAN UNDANG-UNDANG LAIN

Pembekal dijangka mematuhi semua undang-undang yang terpakai yang tidak dinyatakan sebaliknya dalam syarikat Kelakuan untuk Pembekal.

PEMANTAUAN DAN PEMATUHAN

Pembekal dijangka memaklumkan syarikat dengan segera jika mereka menyedari sebarang amalan tidak patuh oleh mereka sendiri, pekerja mereka atau Pembekal mereka sendiri di bawah Kod. Pembekal harus membangunkan program untuk membetulkan sebarang penyelewengan tersebut. Syarikat akan memantau pematuhan dengan menjalankan pemeriksaan dan audit sendiri atau pihak ketiga.

PENGURUSAN

Pembekal hendaklah menerima pakai sistem pengurusan untuk memastikan pematuhan dengan Kod dan pematuhan undang-undang yang terpakai dan mengurangkan risiko operasi yang berkaitan, dan memudahkan penambahbaikan berterusan.

PEKERJAAN YANG DIPILIH SECARA BEBAS

Kami tidak menggunakan buruh penjara paksa, terikat, inden, tanpa rela. Perhambaan atau pemerdagangan manusia adalah dilarang sama sekali. Ini termasuk mengangkut pelabuhan, merekrut, memindahkan atau menerima orang yang terdedah dengan cara ancaman, paksaan, paksaan, penculikan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Semua kerja adalah secara sukarela dan semua pekerja akan bebas keluar atas notis yang munasabah. Pekerja tidak perlu menyerahkan pengenalan, pasport atau permit kerja yang dikeluarkan kerajaan sebagai syarat pekerjaan kecuali apabila dokumen diperlukan untuk mematuhi undang-undang yang terpakai.

Kami memastikan bahawa kontrak pekerjaan dengan jelas menyampaikan syarat pekerjaan dalam bahasa yang difahami oleh pekerja. Untuk penempatan pengambilan yang mengikut tatakelakuan Pengambilan Etika, pekerja tidak perlu membayar Yuran Pengambilan. Jika mana-mana yuran tersebut didapati telah dibayar oleh pekerja, bayaran tersebut hendaklah dibayar balik kepada pekerja.

JAM BEKERJA

Minggu kerja tidak boleh melebihi maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang tempatan. Mengikut Piawaian pengambilan etika, minggu kerja tidak boleh melebihi 60 jam seminggu, termasuk lebih masa, kecuali dalam situasi kecemasan atau luar biasa. Pekerja hendaklah diberi sekurang-kurangnya satu hari cuti setiap tujuh hari seminggu. Kami mematuhi tatakelakuan pengambilan etika, jadi kerja lebih masa sedemikian tidak boleh melebihi dua jam dalam sehari dan 12 jam dalam seminggu. Jika mana-mana pekerja atau pekerja terlibat untuk bekerja lebih daripada 8 jam dalam sehari, atau lebih daripada 48 jam dalam seminggu, dia akan dibayar imbuhan atau faedah lain untuk kerja lebih masa tersebut. Adalah dilarang bahawa tiada pekerja atau pekerja boleh dipaksa bekerja lebih masa.

TANPA DISKRIMINASI

Kekalkan tenaga kerja yang bebas daripada gangguan dan diskriminasi. Syarikat Pengambilan Beretika melarang diskriminasi berdasarkan bangsa, warna kulit, umur, jantina, status perkahwinan orientasi seksual, etnik, ketidakupayaan, agama atau gabungan politik. Pekerja wanita tidak boleh menjalani ujian kehamilan untuk tujuan mendiskriminasi pekerja tersebut. Pekerja dan bakal pekerja tidak akan dikenakan sebarang ujian perubatan atau peperiksaan yang boleh digunakan secara diskriminasi.

KONFLIK KEPENTINGAN

Keputusan perniagaan hendaklah dibuat demi kepentingan terbaik syarikat. Sebarang Situasi yang mewujudkan/nampak menimbulkan konflik antara kepentingan peribadi dan kepentingan syarikat mesti dielakkan. Konflik kepentingan mungkin timbul apabila menjalankan perniagaan dengan syarikat yang menggaji atau dimiliki sebahagian atau sepenuhnya oleh pekerja syarikat atau ahli keluarga atau rakan rapat pekerja syarikat. Pembekal harus mendedahkan semua konflik kepentingan kepada syarikat.

TIADA KELEBIHAN YANG TIDAK SESUAI

Syarikat dengan tegas mematuhi semua undang-undang anti-rasuah dan rasuah dan mengharapkan Pembekal bertindak dengan cara yang sama. Pembekal tidak boleh membayar rasuah atau terlibat dalam amalan perniagaan yang tidak adil. Ini termasuk, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan atau membenarkan pembayaran apa-apa yang bernilai kepada pegawai kerajaan asing atau menawarkan atau menerima rasuah daripada pegawai bukan asing dalam suasana komersial dalam usaha untuk mempengaruhi keputusan perniagaan dalam mendapatkan atau mengekalkan perniagaan, atau menjamin kelebihan perniagaan.

PERNIAGAAN YANG ADIL, IKLAN DAN PERSAINGAN

Syarikat percaya kepada persaingan bebas dan terbuka, dan mematuhi semua undang-undang persaingan adil dan antitrust yang berkuat kuasa di banyak negara tempat syarikat menjalankan perniagaan. Begitu juga, Pembekal syarikat dijangka mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan mengenai Persaingan adil, pengiklanan dan antitrust.

REKOD PERNIAGAAN YANG TEPAT

Pembekal diharap merekod dan melaporkan maklumat dengan tepat dan jujur. Pembekal dijangka tidak menyembunyikan, gagal merekod, atau membuat entri palsu berkaitan dengan sebarang rekod perniagaan. Semua rekod, termasuk rekod kewangan dan operasi, dijangka mencerminkan urus niaga, pembayaran dan peristiwa dengan tepat. 

PELAKSANAAN

Pembekal hendaklah memperakui pematuhan kepada Kod ini dengan menandatangani dan memulangkan salinan Kod. Sebagai sebahagian daripada program audit pembekalnya, Syarikat boleh meminta untuk memeriksa kemudahan Pembekal. Sekiranya ketidakpatuhan utama kepada Kod ini ditemui dan tidak diperbetulkan dalam tempoh masa yang ditetapkan syarikat berhak untuk mengeluarkan Pembekal daripada Senarai Vendor yang Diluluskan.

bottom of page