top of page

को लागी आवश्यक कागजातहरु
रोजगार खोज्ने / कार्यकर्ता / उम्मेदवार : 

  1. न्यूनतम 2 वर्ष वैधता संग MRP पासपोर्ट।

  2. शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि।

  3. तालिम/अनुभवको प्रमाणपत्र। (यदि रोजगारदाता द्वारा आवश्यक छ)

  4. 12 गणना भर्खरको PP साइज फोटो।

  5. प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।

  6. व्यक्तिगत विवरण। (बायोडाटा)

  7. अभिमुखीकरण प्रशिक्षणको प्रमाणपत्र

  8. रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार अन्य आवश्यक कागजातहरू र गन्तव्य देश।

bottom of page