top of page
Screen Shot 2023-10-05 at 12.58.24 AM.png

1. पूर्व अनुमति

सम्बन्धित कम्पनीबाट आधिकारिक माग पत्र प्राप्त गरेपछि, कागजातहरू पूर्व-अनुमति/श्रम-स्वीकृतिको लागि नेपालको श्रम विभागमा पेश गरिन्छ, जसले कागजातको विश्लेषण गरी थप प्रक्रियाको लागि स्वीकृति दिन्छ। 

यो प्रक्रिया 3 दिन सम्म लाग्न सक्छ

bottom of page